اگر بیش از حد در ماشین تان روغن بریزید چه مشکلی پیش می آید؟

اگر بیش از حد در ماشین تان روغن بریزید چه مشکلی پیش می آید؟ وقتی روغن موتور کم است،  اصطکاک بین قطعات متحرک افزایش می یابد، موتور داغ تر میشود، و در بدترین حالت، قطعات متحرک زمانیکه روغن کمی داشته باشند، بهم گیر می کنند. همچنین اتفاقات بد میتواند زمانیکه روغن موتور بیش از اندازهContinue reading “اگر بیش از حد در ماشین تان روغن بریزید چه مشکلی پیش می آید؟”

پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی

انسان از قرن ها پیش با فلزات آشنا شده و از آن ا هبره بده تا اکنون که در تمامی صنایع حداقل از یک نوع فلز استفاده میشود  فلزات غیر آهنی کاربرد به خصوصی در زندگی ما دارند و یکی از پرکاربرد ترین آن ها آلومینیوم است  آلومینیوم (آلومینیوم در انگلیسی آمریکایی و کانادایی) عنصریContinue reading “پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی”

پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی

انسان از قرن ها پیش با فلزات آشنا شده و از آن ا هبره بده تا اکنون که در تمامی صنایع حداقل از یک نوع فلز استفاده میشود  فلزات غیر آهنی کاربرد به خصوصی در زندگی ما دارند و یکی از پرکاربرد ترین آن ها آلومینیوم است  آلومینیوم (آلومینیوم در انگلیسی آمریکایی و کانادایی) عنصریContinue reading “پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی”

پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی

انسان از قرن ها پیش با فلزات آشنا شده و از آن ا هبره بده تا اکنون که در تمامی صنایع حداقل از یک نوع فلز استفاده میشود  فلزات غیر آهنی کاربرد به خصوصی در زندگی ما دارند و یکی از پرکاربرد ترین آن ها آلومینیوم است  آلومینیوم (آلومینیوم در انگلیسی آمریکایی و کانادایی) عنصریContinue reading “پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی”